หน้าหลักข่าวประชาสัมพันธข่าวจัดซื้อจัดจ้างข่าวสมัครงานข่าวกิจกรรมแหล่งท่องเที่ยวผลิตภัณฑ์ตำบลกระดานข่าวติดต่อเทศบาล   
 
 
ข้อมูลพื้นฐาน
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
นโยบาย
ยุทธศาสตร์
แผนงาน/โครงการสำคัญ
งบประมาณ
โครงสร้างองค์กร
บทบาทหน้าที่
บุคลากร

ผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในครัวเรือน

หมวกประดิษฐ์
ดูสินค้าOTOP ทั้งหมด
สวนลำไย
วัดนาสีทอง
ดูสถานที่ท่องเที่ยวทั้งหมด


การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

สถิติผู้เข้าชมตั้งแต่   06/08/2549


eXTReMe Tracker

ระบบเจ้าหน้าที่ 4
 
 

ประวัติ
     เทศบาลตำบลนาสีทองเดิมเป็นสุขาภิบาล มีสำนักงานตั้งอยู่ ณ ที่ว่าการอำเภอรัตภูมิ (หลังเก่าชั้นล่าง) ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2506 และต่อมาเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาลตำบลนาสีทอง มีผลตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 และได้ย้ายสำนักงานมาตั้งอยู่ในเขตเทศบาลจนกระทั่งได้ก่อสร้างอาคารสำนักงานหลังใหม่ และเข้ามาทำงานเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2548 ถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง
     เทศบาลตำบลนาสีทอง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดสงขลา ห่างจากจังหวัดสงขลา 68 กิโลเมตร โดยใช้เส้นทางถนนเพชรเกษม (สายเก่า) และถนนสายเอเชีย (สายใหม่) มีสำนักงานตั้งอยู่ที่บ้านนาสีทอง เลขที่ 421 ถนนยนตรการกำธร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา มีเนื้อที่รวมทั้งสิ้น 8 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,000 ไร่ โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ จดพื้นที่ อบต.ท่าชะมวง
ทิศตะวันออก จดพื้นที่ อบต.เขาพระ และ อบต..ท่าชะมวง
ทิศใต้ จดพื้นที่ อบต..เขาพระ
ทิศตะวันตก จดพื้นที่ อบต..เขาพระ

ภูมิประเทศ
      สภาพพื้นที่เป็นที่ราบ โดยทางด้านทิศเหนือมีคลองรัตภูมิ (คลองภูมี) ไหลผ่านตามแนวเขตประมาณ 2 กิโลเมตร และมีคลองยางแดงไหลผ่านในพื้นที่เทศบาล ยาวประมาณ 2.5 กิโลเมตร

เศรษฐกิจ

- การเกษตรกรรม

เนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและมีบางส่วนเป็นภูเขา ดังนั้นพื้นที่ต่าง ๆ จึงใช้ประโยชน์ในการทำนา ทำสวนและทำไร่ เป็นอาชีพหลัก และมีการเลี้ยงสัตว์ เช่น โค สุกร ไก่ ฯลฯ เพื่อการยังชีพและเป็นอาชีพเสริม

- การพาณิชยกรรมและบริการ

- สถานประกอบการด้วยพาณิชยกรรม

• มีตลาดนัดประเภท 2 จำนวน 2 แห่ง
• ร้านค้าเบ็ดเตล็ด จำนวน 40 แห่ง
• ร้านรับซื้อยางแผ่น จำนวน 5 แห่ง
• ร้านขายทองรูปพรรณ จำนวน 2 ร้าน
• ปั๊มน้ำมันหลอด จำนวน 7 แห่ง
• ร้านขายอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 4 แห่ง
• ร้านขายวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 แห่ง
• ร้านขายน้ำแข็ง จำนวน 2 ร้าน
• ร้านขายเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 3 ร้าน
• ร้านขายรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 ร้าน

- สถานประกอบการด้านบริการ

• สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทแผงลอย จำนวน 9 ร้าน
• สถานที่จำหน่ายอาหารประเภทร้านอาหาร จำนวน 2 ร้าน
• อู่ซ่อมรถยนต์ จำนวน 2 แห่ง
• ร้านซ่อมรถจักรยานยนต์ จำนวน 5 ร้าน
• ร้านตัดเย็บเสื้อผ้า จำนวน 6 ร้าน
• ร้านเสริมสวย จำนวน 8 ร้าน
• บริการอัดฉีดรถ จำนวน 1 แห่ง

- การอุตสาหกรรม

• โรงสีข้าว จำนวน 2 แห่ง
• โรงงานผลิตเฟอร์นิเจอร์ จำนวน 1 แห่ง
• โรงงานยางแผ่น จำนวน 5 แห่ง
• โรงงานอิฐบล็อก จำนวน 2 แห่ง

สังคม

- ชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลนาสีทองมี 4 ชุมชน

• ชุมชนตลาดนาสีทอง
• ชุมชนบ้านท่าหรั่ง
• ชุมชนบ้านโคกสัก
• ชุมชนบ้านหนองจอก

- ศาสนา

• ผู้นับถือศาสนาพุทธ ร้อยละ 99 ของประชากรทั้งหมดในเขตเทศบาลและมีวัด 2 แห่ง
• ผู้นับถือศาสนาคริสต์ ร้อยละ 1 มีโบสถ์คริสต์ 1 แห่ง

- วัฒนธรรม ซึ่งมีประเพณีท้องถิ่นที่สำคัญ ได้แก่

• วันขึ้นปีใหม่
• วันสงกรานต์
• วันลอยกระทง
• ประเพณีชักพระ
• ประเพณีวันว่าง
• ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

 

อ่านต่อ

 

 

 
     
 
เทศบาลตำบลนาสีทอง

เทศบาลตำบลนาสีทอง หมู่ 1 ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา 90180
โทร.074-496566 แฟกซ์ 074-496566 E-mail: info@nasritong.go.th
© Copyright 2006. All rights reserved. Powered by CityVariety Corporation