นายวุฒ เพชรหนูเสด
นายกเทศมนตรี
แนะนำบุคลากร
 • นางสาวบุญยืน มะตุลา
  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
 • นายจรุงวิทย์ แก้วขอมดี
  ผอ.กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
 • นายวัฒนา เรืองมาก
  เลขานุการนายก
 • นายสุดใจ เพชรหนูเสด
  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี